Voorwaarden

Al onze vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

1. Door het overmaken van een bestelling, is de klant gehouden, door de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Er wordt geacht er kennis van te dragen en te aanvaarden.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig, zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing vermeld en houden geen formele verbintenis in.

3. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen worden niet teruggenomen zonder ons voorafgaandelijk akkoord. Tenzij een vergissing van onzentwege, zijn de terugnamekosten ten laste van de klant.

4. De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs bij franco levering. Tenzij anders werd overeengekomen, zijn de vervoerskosten ten laste van de klant.

5. Om in aanmerking te komen, dienen klachten binnen de 8 dagen, na levering, schriftelijk te worden gemeld.

6. Leveringen zijn contant betaalbaar te Lummen of op de vervaldag die op onze facturen vermeld wordt.

7. Onze leveringen kunnen onderbroken worden, bij gebrek van betaling van de facturen op vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom, tot volledige betaling van het factuurbedrag plus verhogingsbedrag, intresten en kosten.

8. Bij niet betaling op vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% schadevergoeding verhoogd, met een minimum van 25. Bovendien is er een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank.

9. Voor alle geschillen, zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Ondernemingsgegevens
Porters-Marynissen bvba
Oostereindestraat 35
3560 Lummen
BE0422.231.793
info@porters.be


Privacyverklaring (conform GDPR)

Porters-Marynissen bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Porters Wilfried op info@porters.be

Verwerkingsdoeleinden
Porters-Marynissen bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Porters-Marynissen bvba verbonden zijn.
Porters-Marynissen bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
-een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@porters.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be


Laatste wijziging : 25/05/2018